لیست فیلتر هوای کامیون سنگین و نیمه سنگین گالان

0
7198

لیست فیلتر هوای انواع کامیون های سنگین و نیمه سنگین فیلتر گالان

ردیف دهانه*قطر*ارتفاع نام محصول شماره فنی کد اصلی
1 360*350*214 فیلتر هوای کامیون ولوو NL10  (بیرونی) گالان 100 ch/F P778605
2 315*19.6*16.7 فیلتر هوای کامیون ولوو NL10  (درونی) گالان 101 ch/F 783765
3 35.7*30.5*200 فیلتر هوای کامیون ولوو N12  – N10 (بیرونی) گالان 102 ch/F P777152
4 31.5*19.6*16.7 فیلتر هوای کامیون ولووN12  – N10  (درونی) گالان 103 ch/F 723756
5 41.5*300*150 فیلتر هوای کامیون ولوو جدید FM9 (بیرونی) گالان 104 ch/F 8149064
6 386*145*142 فیلتر هوای کامیون ولوو جدید FM9 (درونی) گالان 105 ch/F CF1800
7 405*330*208 فیلتر هوای کامیون ولوو جدید FH12 (بیرونی) گالان 106 ch/F 8149961
8 39.9*19.3*17.7 فیلتر هوای کامیون ولوو جدید FH12 (درونی) گالان 107 ch/F CF2000
9 560*270*180 فیلتر هوای کامیون ولوو F12 (بیرونی) گالان 108 ch/F P7805D
10 535*17.5*135 فیلتر هوای کامیون ولوو F12 (درونی) گالان 109 ch/F P778403
11 580*267*177 فیلتر هوای کامیون ولوو F H12پالایشگاهی گالان 110 ch/F
12 483*240*134 فیلتر هوای کامیون اسکانیا 111 گالان 114 ch/F C2465011
13 458*300*197 فیلتر هوای کامیون اسکانیا112   گالان 115 ch/F 365729
14 360*300*192 فیلتر هوای کامیون اسکانیا 113/ اتوبوس اسکانیادرون شهری 3112 گالان 116 ch/F
15 365*195*105 فیلتر هوای کامیون داف / ولوو 2800/3300 (بیرونی) گالان 117 ch/F C2032512
16 355*102**90 فیلتر هوای کامیون داف /ولوو 2800/3300 (درونی) گالان 118 ch/F CF1000
17 332*200*88 فیلتر هوای کامیون لیلاند سوپر گالان 119 ch/F P771505
18 23.5*27.2*13.2 فیلتر هوای کامیون بنز 8 سیلندر گالان 120 ch/F
19 247*325*170 فیلتر هوای کامیون بنز10 سیلندر گالان 121 ch/F
20 377*280*168 فیلتر هوای کامیون بنز مایلرجدید(بیرونی) گالان 336 ch/F
21 370*165*135 فیلتر هوای کامیون بنز مایلرجدید (درونی) گالان 337 ch/F
22 375*27.8*139 فیلتر هوای کامیون بنز WH (فلزی) گالان نمایش فیلتر 356 ch/F
23 460*300*197 فیلتر هوای کامیون جدید کشنده HOWO(بیرونی) گالان 122 ch/F
24 440*185*157 فیلتر هوای کامیون جدید کشنده HOWO(درونی) گالان 123 ch/F
25 502*260*164 فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) T300 (بیرونی) گالان 124 ch/F P181082
26 482*16.1*131 فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) T300( درونی ) گالان 125 ch/F P124047
27 500*20*20 فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) بلند  D375  (بیرونی ) گالان 126 ch/F
28 48*19*19.7 فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) بلند D375 ( درونی ) گالان 127 ch/F
29 460*300*19.7 فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) کوتاه 375 T(بیرونی) گالان 128 ch/F AF25276
30 430*185*158 فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) کوتاه 375 T(درونی) گالان 129 ch/F AF25217
31 505*300*19.3 فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل البرز کمپرسی  R270 (بیرونی) فومی گالان 315 ch/F AF26433
32 489*180*157 فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل البرز کمپرسی  R270 (درونی) فومی گالان 316 ch/F AF26434
33 480*260*16.3 فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) 270 ده تن(بیرونی)  گالان 130 ch/F
34 16*46*12.1 فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) 270 ده تن(درونی)  گالان 131 ch/F
35 485*300*195 فیلتر هوای کامیون ایویکو330و440/اتوبوس مان4400 (بیرونی) گالان 132 ch/F C302050/2
36 460*14*14 فیلتر هوای کامیون ایویکو330و440/اتوبوس مان4400 (درونی) گالان 133 ch/F
37 465*325*215 فیلتر هوای کامیون ایویکو 380/ 720 ( بیرونی ) گالان 134 ch/F C331465/1
38 46.3*19.5*19 فیلتر هوای کامیون ایویکو380 /720 ( درونی ) گالان 135 ch/F CFZ100/1
39 374*245*150 فیلتر هوای کامیون ایویکو یورو کارگو(فومی) گالان 160 ch/F CZ5860/2
40 457*300*197 فیلتر هوای کامیون جدید BMC  فلزی (بیرونی)  گالان 136 ch/F P111868
41 455*180*143 فیلتر هوای کامیون جدید BMC  فلزی/8 پیچ (درونی) گالان 137 ch/F P111869
42 51.2*310*180 فیلتر هوای کامیونBMC مدل آتشفشانی(بیرونی) فومی گالان 334 ch/F P111868
43 498*178*146 فیلتر هوای کامیونBMC مدل آتشفشانی(درونی) فومی گالان 335 ch/F P111869
44 28*30*18 فیلتر هوای کامیون سوپر ماز ( 28 سانتی) گالان 139 ch/F
45 580*300*18 فیلتر هوای کامیون سوپر ماز ( 60 سانتی) گالان 140 ch/F
46 فیلتر هوای کامیون ماز موادی گالان 346 ch/F
47 460*256*150 فیلتر هوای کامیون کاماز بارویه نمدی گالان 141 ch/F
48 فیلتر هوای کامیون کاماز بدون رویه نمدی/هوای کاماز گالان 141 ch/F
49 483*240*134 فیلتر هوای کامیون آمیکو M2631/M1929 (بیرونی) گالان 142 ch/F C24650/1
50 455*13.1*117 فیلتر هوای کامیون آمیکو M2631/M1929 (درونی) گالان 143 ch/F CF1300
51 490*325*21.4 فیلتر هوای کامیون آمیکو کشنده M2642 (بیرونی) گالان 144 ch/F
52 440*210*18 فیلتر هوای کامیون آمیکو کشنده M2642 (درونی) گالان 145 ch/F
53 51*29.7*19 فیلتر هوای کامیون آمیکو کشنده جدیدM2612 -2640(بیرونی) فومی گالان 319 ch/F
54 43.5*18*16.2 فیلتر هوای کامیون آمیکو کشنده جدیدM2612 – 2640(درونی) فومی گالان 320 ch/F
55 414*320*1*190 فیلتر هوای کامیون هیوندا کشنده جدید 9158 (بیرونی) گالان 342 ch/F
56 400*16.5*13.5 فیلتر هوای کامیون هیوندا کشنده جدید 9158 (درونی) گالان 359 ch/F
57 70.5*27*18 فیلتر هوای کامیون ماک جدید دلفینی  گالان 146 ch/F
58 69.5*22*14.7 فیلتر هوای کامیون ماک جدید بی دماغ (71 سانتی ) گالان 147 ch/F
59 55*35*18 فیلتر هوای کامیون ماک جدید بی دماغ (سینی دار) گالان 148 ch/F
60 55*32*21 فیلتر هوای کامیون ماک بی دماغ (مدل 75) گالان 149 ch/F
61 55*26.2*15.7 فیلتر هوای کامیون ماک با دماغ (مدل 75) گالان 150 ch/F
62 385*305*150 فیلتر هوای کامیون اینتر ناش بادماغ  گالان 151 ch/F P527682
63 455*350*190 فیلتر هوای کامیون اینتر ناش بی دماغ (سینی دار) گالان 152 ch/F
64 71*26.5*19 فیلتر هوای کامیون اینتر ناش بی دماغ جدید (مخروطی) گالان 153 ch/F
65 43.5*30.5*200 فیلتر هوای کامیون اینتر ناش عراقی (بیرونی) گالان 154 ch/F
66 فیلتر هوای کامیون اینتر ناش عراقی (درونی) گالان 155 ch/F
67 300*350*191 فیلتر هوای کامیون وایت با دماغ گالان 156 ch/F
68 47.8*35*21 فیلتر هوای کامیون وایت بی دماغ (سینی دار) گالان 157 ch/F
69 450*310*18 فیلتر هوای کامیون رنو میدلام/ رنوپریمیوم440 (بیرونی) فومی گالان 158 ch/F P780622
70 436*178*146 فیلتر هوای کامیون رنو میدلام / رنوپریمیوم440 (درونی) فومی گالان 159 ch/F 501230842
71 43.5*28*16.8 فیلتر هوای کامیون آریا (بیرونی) گالان 323 ch/F
72 42.5*16.5 فیلتر هوای کامیون آریا (درونی) گالان 324 ch/F
73 406*283*134 فیلتر هوای کامیون فراز/FAW (بیرونی) فومی گالان 161 ch/F AF28810
74 390*167*180 فیلتر هوای کامیونت فراز/FAW (درونی) فومی گالان 162 ch/F CF1810
75 545*310*180 فیلتر هوای کامیون کشنده مان/ رنو کراکس (بیرونی) فومی گالان 343 ch/F P780621
76 530*178*146 فیلتر هوای کامیون کشنده مان/ رنو کراکس (درونی) فومی گالان 344 ch/F P7800623
77 430*304*171 فیلتر هوای کامیون کشنده جدید C&C (بیرونی) گالان 338 ch/F
78 413*167*150 فیلتر هوای کامیون کشنده جدید C&C (درونی) گالان 339 ch/F
79 520*305*200 فیلتر هوای کامیون کاویان کشنده جدید(بیرونی) گالان 172 ch/F
80 495*185*145 فیلتر هوای کامیون کاویان کشنده جدید(درونی) گالان 173 ch/F
81 454*300*170 فیلتر هوای کامیون فوتون کشنده جدید (بیرونی) گالان 372 ch/F
82 441*163*148 فیلتر هوای کامیون فوتون کشنده جدید (درونی) گالان 373 ch/F
83 فیلتر هوای کامیون ایسوزو 18 تن گالان 398 ch/F

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.