لیست فیلتر هوای کامیون سنگین و نیمه سنگین گالان

0
6040

لیست فیلتر هوای انواع کامیون های سنگین و نیمه سنگین فیلتر گالان

ردیف دهانه*قطر*ارتفاع نام محصول شماره فنی کد اصلی
۱ ۳۶۰*۳۵۰*۲۱۴ فیلتر هوای کامیون ولوو NL10  (بیرونی) گالان ۱۰۰ ch/F P778605
۲ ۳۱۵*۱۹٫۶*۱۶٫۷ فیلتر هوای کامیون ولوو NL10  (درونی) گالان ۱۰۱ ch/F ۷۸۳۷۶۵
۳ ۳۵٫۷*۳۰٫۵*۲۰۰ فیلتر هوای کامیون ولوو N12  – N10 (بیرونی) گالان ۱۰۲ ch/F P777152
۴ ۳۱٫۵*۱۹٫۶*۱۶٫۷ فیلتر هوای کامیون ولووN12  – N10  (درونی) گالان ۱۰۳ ch/F ۷۲۳۷۵۶
۵ ۴۱٫۵*۳۰۰*۱۵۰ فیلتر هوای کامیون ولوو جدید FM9 (بیرونی) گالان ۱۰۴ ch/F ۸۱۴۹۰۶۴
۶ ۳۸۶*۱۴۵*۱۴۲ فیلتر هوای کامیون ولوو جدید FM9 (درونی) گالان ۱۰۵ ch/F CF1800
۷ ۴۰۵*۳۳۰*۲۰۸ فیلتر هوای کامیون ولوو جدید FH12 (بیرونی) گالان ۱۰۶ ch/F ۸۱۴۹۹۶۱
۸ ۳۹٫۹*۱۹٫۳*۱۷٫۷ فیلتر هوای کامیون ولوو جدید FH12 (درونی) گالان ۱۰۷ ch/F CF2000
۹ ۵۶۰*۲۷۰*۱۸۰ فیلتر هوای کامیون ولوو F12 (بیرونی) گالان ۱۰۸ ch/F P7805D
۱۰ ۵۳۵*۱۷٫۵*۱۳۵ فیلتر هوای کامیون ولوو F12 (درونی) گالان ۱۰۹ ch/F P778403
۱۱ ۵۸۰*۲۶۷*۱۷۷ فیلتر هوای کامیون ولوو F H12پالایشگاهی گالان ۱۱۰ ch/F
۱۲ ۴۸۳*۲۴۰*۱۳۴ فیلتر هوای کامیون اسکانیا ۱۱۱ گالان ۱۱۴ ch/F C2465011
۱۳ ۴۵۸*۳۰۰*۱۹۷ فیلتر هوای کامیون اسکانیا۱۱۲   گالان ۱۱۵ ch/F ۳۶۵۷۲۹
۱۴ ۳۶۰*۳۰۰*۱۹۲ فیلتر هوای کامیون اسکانیا ۱۱۳/ اتوبوس اسکانیادرون شهری ۳۱۱۲ گالان ۱۱۶ ch/F
۱۵ ۳۶۵*۱۹۵*۱۰۵ فیلتر هوای کامیون داف / ولوو ۲۸۰۰/۳۳۰۰ (بیرونی) گالان ۱۱۷ ch/F C2032512
۱۶ ۳۵۵*۱۰۲**۹۰ فیلتر هوای کامیون داف /ولوو ۲۸۰۰/۳۳۰۰ (درونی) گالان ۱۱۸ ch/F CF1000
۱۷ ۳۳۲*۲۰۰*۸۸ فیلتر هوای کامیون لیلاند سوپر گالان ۱۱۹ ch/F P771505
۱۸ ۲۳٫۵*۲۷٫۲*۱۳٫۲ فیلتر هوای کامیون بنز ۸ سیلندر گالان ۱۲۰ ch/F
۱۹ ۲۴۷*۳۲۵*۱۷۰ فیلتر هوای کامیون بنز۱۰ سیلندر گالان ۱۲۱ ch/F
۲۰ ۳۷۷*۲۸۰*۱۶۸ فیلتر هوای کامیون بنز مایلرجدید(بیرونی) گالان ۳۳۶ ch/F
۲۱ ۳۷۰*۱۶۵*۱۳۵ فیلتر هوای کامیون بنز مایلرجدید (درونی) گالان ۳۳۷ ch/F
۲۲ ۳۷۵*۲۷٫۸*۱۳۹ فیلتر هوای کامیون بنز WH (فلزی) گالان نمایش فیلتر ۳۵۶ ch/F
۲۳ ۴۶۰*۳۰۰*۱۹۷ فیلتر هوای کامیون جدید کشنده HOWO(بیرونی) گالان ۱۲۲ ch/F
۲۴ ۴۴۰*۱۸۵*۱۵۷ فیلتر هوای کامیون جدید کشنده HOWO(درونی) گالان ۱۲۳ ch/F
۲۵ ۵۰۲*۲۶۰*۱۶۴ فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) T300 (بیرونی) گالان ۱۲۴ ch/F P181082
۲۶ ۴۸۲*۱۶٫۱*۱۳۱ فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) T300( درونی ) گالان ۱۲۵ ch/F P124047
۲۷ ۵۰۰*۲۰*۲۰ فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) بلند  D375  (بیرونی ) گالان ۱۲۶ ch/F
۲۸ ۴۸*۱۹*۱۹٫۷ فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) بلند D375 ( درونی ) گالان ۱۲۷ ch/F
۲۹ ۴۶۰*۳۰۰*۱۹٫۷ فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) کوتاه ۳۷۵ T(بیرونی) گالان ۱۲۸ ch/F AF25276
۳۰ ۴۳۰*۱۸۵*۱۵۸ فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) کوتاه ۳۷۵ T(درونی) گالان ۱۲۹ ch/F AF25217
۳۱ ۵۰۵*۳۰۰*۱۹٫۳ فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل البرز کمپرسی  R270 (بیرونی) فومی گالان ۳۱۵ ch/F AF26433
۳۲ ۴۸۹*۱۸۰*۱۵۷ فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل البرز کمپرسی  R270 (درونی) فومی گالان ۳۱۶ ch/F AF26434
۳۳ ۴۸۰*۲۶۰*۱۶٫۳ فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) ۲۷۰ ده تن(بیرونی)  گالان ۱۳۰ ch/F
۳۴ ۱۶*۴۶*۱۲٫۱ فیلتر هوای کامیون نیسان دیزل(دانگ فنگ) ۲۷۰ ده تن(درونی)  گالان ۱۳۱ ch/F
۳۵ ۴۸۵*۳۰۰*۱۹۵ فیلتر هوای کامیون ایویکو۳۳۰و۴۴۰/اتوبوس مان۴۴۰۰ (بیرونی) گالان ۱۳۲ ch/F C302050/2
۳۶ ۴۶۰*۱۴*۱۴ فیلتر هوای کامیون ایویکو۳۳۰و۴۴۰/اتوبوس مان۴۴۰۰ (درونی) گالان ۱۳۳ ch/F
۳۷ ۴۶۵*۳۲۵*۲۱۵ فیلتر هوای کامیون ایویکو ۳۸۰/ ۷۲۰ ( بیرونی ) گالان ۱۳۴ ch/F C331465/1
۳۸ ۴۶٫۳*۱۹٫۵*۱۹ فیلتر هوای کامیون ایویکو۳۸۰ /۷۲۰ ( درونی ) گالان ۱۳۵ ch/F CFZ100/1
۳۹ ۳۷۴*۲۴۵*۱۵۰ فیلتر هوای کامیون ایویکو یورو کارگو(فومی) گالان ۱۶۰ ch/F CZ5860/2
۴۰ ۴۵۷*۳۰۰*۱۹۷ فیلتر هوای کامیون جدید BMC  فلزی (بیرونی)  گالان ۱۳۶ ch/F P111868
۴۱ ۴۵۵*۱۸۰*۱۴۳ فیلتر هوای کامیون جدید BMC  فلزی/۸ پیچ (درونی) گالان ۱۳۷ ch/F P111869
۴۲ ۵۱٫۲*۳۱۰*۱۸۰ فیلتر هوای کامیونBMC مدل آتشفشانی(بیرونی) فومی گالان ۳۳۴ ch/F P111868
۴۳ ۴۹۸*۱۷۸*۱۴۶ فیلتر هوای کامیونBMC مدل آتشفشانی(درونی) فومی گالان ۳۳۵ ch/F P111869
۴۴ ۲۸*۳۰*۱۸ فیلتر هوای کامیون سوپر ماز ( ۲۸ سانتی) گالان ۱۳۹ ch/F
۴۵ ۵۸۰*۳۰۰*۱۸ فیلتر هوای کامیون سوپر ماز ( ۶۰ سانتی) گالان ۱۴۰ ch/F
۴۶ فیلتر هوای کامیون ماز موادی گالان ۳۴۶ ch/F
۴۷ ۴۶۰*۲۵۶*۱۵۰ فیلتر هوای کامیون کاماز بارویه نمدی گالان ۱۴۱ ch/F
۴۸ فیلتر هوای کامیون کاماز بدون رویه نمدی/هوای کاماز گالان ۱۴۱ ch/F
۴۹ ۴۸۳*۲۴۰*۱۳۴ فیلتر هوای کامیون آمیکو M2631/M1929 (بیرونی) گالان ۱۴۲ ch/F C24650/1
۵۰ ۴۵۵*۱۳٫۱*۱۱۷ فیلتر هوای کامیون آمیکو M2631/M1929 (درونی) گالان ۱۴۳ ch/F CF1300
۵۱ ۴۹۰*۳۲۵*۲۱٫۴ فیلتر هوای کامیون آمیکو کشنده M2642 (بیرونی) گالان ۱۴۴ ch/F
۵۲ ۴۴۰*۲۱۰*۱۸ فیلتر هوای کامیون آمیکو کشنده M2642 (درونی) گالان ۱۴۵ ch/F
۵۳ ۵۱*۲۹٫۷*۱۹ فیلتر هوای کامیون آمیکو کشنده جدیدM2612 -2640(بیرونی) فومی گالان ۳۱۹ ch/F
۵۴ ۴۳٫۵*۱۸*۱۶٫۲ فیلتر هوای کامیون آمیکو کشنده جدیدM2612 – 2640(درونی) فومی گالان ۳۲۰ ch/F
۵۵ ۴۱۴*۳۲۰*۱*۱۹۰ فیلتر هوای کامیون هیوندا کشنده جدید ۹۱۵۸ (بیرونی) گالان ۳۴۲ ch/F
۵۶ ۴۰۰*۱۶٫۵*۱۳٫۵ فیلتر هوای کامیون هیوندا کشنده جدید ۹۱۵۸ (درونی) گالان ۳۵۹ ch/F
۵۷ ۷۰٫۵*۲۷*۱۸ فیلتر هوای کامیون ماک جدید دلفینی  گالان ۱۴۶ ch/F
۵۸ ۶۹٫۵*۲۲*۱۴٫۷ فیلتر هوای کامیون ماک جدید بی دماغ (۷۱ سانتی ) گالان ۱۴۷ ch/F
۵۹ ۵۵*۳۵*۱۸ فیلتر هوای کامیون ماک جدید بی دماغ (سینی دار) گالان ۱۴۸ ch/F
۶۰ ۵۵*۳۲*۲۱ فیلتر هوای کامیون ماک بی دماغ (مدل ۷۵) گالان ۱۴۹ ch/F
۶۱ ۵۵*۲۶٫۲*۱۵٫۷ فیلتر هوای کامیون ماک با دماغ (مدل ۷۵) گالان ۱۵۰ ch/F
۶۲ ۳۸۵*۳۰۵*۱۵۰ فیلتر هوای کامیون اینتر ناش بادماغ  گالان ۱۵۱ ch/F P527682
۶۳ ۴۵۵*۳۵۰*۱۹۰ فیلتر هوای کامیون اینتر ناش بی دماغ (سینی دار) گالان ۱۵۲ ch/F
۶۴ ۷۱*۲۶٫۵*۱۹ فیلتر هوای کامیون اینتر ناش بی دماغ جدید (مخروطی) گالان ۱۵۳ ch/F
۶۵ ۴۳٫۵*۳۰٫۵*۲۰۰ فیلتر هوای کامیون اینتر ناش عراقی (بیرونی) گالان ۱۵۴ ch/F
۶۶ فیلتر هوای کامیون اینتر ناش عراقی (درونی) گالان ۱۵۵ ch/F
۶۷ ۳۰۰*۳۵۰*۱۹۱ فیلتر هوای کامیون وایت با دماغ گالان ۱۵۶ ch/F
۶۸ ۴۷٫۸*۳۵*۲۱ فیلتر هوای کامیون وایت بی دماغ (سینی دار) گالان ۱۵۷ ch/F
۶۹ ۴۵۰*۳۱۰*۱۸ فیلتر هوای کامیون رنو میدلام/ رنوپریمیوم۴۴۰ (بیرونی) فومی گالان ۱۵۸ ch/F P780622
۷۰ ۴۳۶*۱۷۸*۱۴۶ فیلتر هوای کامیون رنو میدلام / رنوپریمیوم۴۴۰ (درونی) فومی گالان ۱۵۹ ch/F ۵۰۱۲۳۰۸۴۲
۷۱ ۴۳٫۵*۲۸*۱۶٫۸ فیلتر هوای کامیون آریا (بیرونی) گالان ۳۲۳ ch/F
۷۲ ۴۲٫۵*۱۶٫۵ فیلتر هوای کامیون آریا (درونی) گالان ۳۲۴ ch/F
۷۳ ۴۰۶*۲۸۳*۱۳۴ فیلتر هوای کامیون فراز/FAW (بیرونی) فومی گالان ۱۶۱ ch/F AF28810
۷۴ ۳۹۰*۱۶۷*۱۸۰ فیلتر هوای کامیونت فراز/FAW (درونی) فومی گالان ۱۶۲ ch/F CF1810
۷۵ ۵۴۵*۳۱۰*۱۸۰ فیلتر هوای کامیون کشنده مان/ رنو کراکس (بیرونی) فومی گالان ۳۴۳ ch/F P780621
۷۶ ۵۳۰*۱۷۸*۱۴۶ فیلتر هوای کامیون کشنده مان/ رنو کراکس (درونی) فومی گالان ۳۴۴ ch/F P7800623
۷۷ ۴۳۰*۳۰۴*۱۷۱ فیلتر هوای کامیون کشنده جدید C&C (بیرونی) گالان ۳۳۸ ch/F
۷۸ ۴۱۳*۱۶۷*۱۵۰ فیلتر هوای کامیون کشنده جدید C&C (درونی) گالان ۳۳۹ ch/F
۷۹ ۵۲۰*۳۰۵*۲۰۰ فیلتر هوای کامیون کاویان کشنده جدید(بیرونی) گالان ۱۷۲ ch/F
۸۰ ۴۹۵*۱۸۵*۱۴۵ فیلتر هوای کامیون کاویان کشنده جدید(درونی) گالان ۱۷۳ ch/F
۸۱ ۴۵۴*۳۰۰*۱۷۰ فیلتر هوای کامیون فوتون کشنده جدید (بیرونی) گالان ۳۷۲ ch/F
۸۲ ۴۴۱*۱۶۳*۱۴۸ فیلتر هوای کامیون فوتون کشنده جدید (درونی) گالان ۳۷۳ ch/F
۸۳ فیلتر هوای کامیون ایسوزو ۱۸ تن گالان ۳۹۸ ch/F

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید