لیست فیلتر هواکش ماشین آلات راهسازی و کشاورزی گالان

0
4294
ردیف ارتفاع*قطر*دهانه نام محصول شماره فنی کد اصلی
۱ ۳۶۵*۲۰۸*۱۳۲ لودر چینی ZL30 – فوتون (بیرونی) AF25268
۲ ۳۵۱*۱۲۳*۹۱ لودر چینی ZL30 – فوتون (درونی) AF25269
۳ ۴۲۲*۲۳۰*۱۳۵ لودر چینی ZL40 (بیرونی) AF52270
۴ ۴۰۸*۱۳۰*۱۰۰ لودر چینی ZL40 (درونی) AF52271
۵ ۳۹۸*۲۴۰*۱۴۸ لودر چینی جدید ZL50 یکسر مواد (بیرونی) P181103
۶ ۴۰۸*۱۴۴*۱۱۸ لودر چینی جدید ZL50 (درونی) P158669
۷ ۴۰۰*۲۶۰*۱۷۰ فیلتر هوا لودرکاترپیلار چینیZL50 فلزی (بیرونی) ۲۱۰ ch/F K2640X02
۸ ۳۵۰*۱۶۰*۱۲۸ فیلتر هوا لودرکاترپیلارچینی ZL50 فلزی (درونی) ۲۱۱ ch/F
۹ ۳۳۰*۲۸۰*۱۵۰ فیلتر هوا لودرکاترپیلار۹۳۸/ZL50G6 (بیرونی) فومی ۳۱۰ ch/F P532501
۱۰ ۳۱۲*۱۴۳*۱۰۹ فیلتر هوا لودرکاترپیلار۹۳۸/ZL50G6 (درونی) فومی ۳۱۱ ch/F P532502
۱۱ ۳۳۰*۲۸۰*۱۷۶ فیلتر هوا لودر کاترپیلار ۹۶۶( بیرونی) ۲۵۷ ch/F P181104
۱۲ ۳۲۲*۱۵۶ فیلتر هوا لودر کاترپیلار ۹۶۶  بدون پیچ / باپیچ (درونی) ۲۵۸ ch/F P158669
۱۳ ۳۰۲*۲۳۵*۱۲۳ فیلتر هوا لودر کاترپیلار ۹۵۰ (بیرونی) ۲۵۹ ch/F P181103
۱۴ ۳۰۰*۱۲۱*۹۳ فیلتر هوا لودر کاترپیلار ۹۵۰ (درونی)  ۶ پیچ ۲۶۰ ch/F P158661
۱۵ ۴۰۵٫*۲۸۱*۱۴۷ فیلتر هوا لودر کاترپیلار ۹۵۰  G2 (بیرونی) ۳۵۷ ch/F P532503
۱۶ ۳۹۱*۱۵۱*۱۱۰ فیلتر هوا لودر کاترپیلار ۹۵۰  G2 (درونی) ۳۵۸ ch/F P532504
۱۷ ۳۶٫۵*۲۰۸*۱۳۲ فیلتر هوا لودرچینی ZL30 /فوتون (بیرونی) ۲۱۲ ch/F AF25268
۱۸ ۳۵۱*۱۲۳*۹۱ فیلتر هوا لودرچینی  ZL30 /فوتون (درونی) ۲۱۳ ch/F AF25269
۱۹ ۴۶۰*۳۰۰*۱۹۷ فیلتر هوا لودرچینی ZL60  (بیرونی) ۳۷۶ ch/F AF25276
۲۰ ۴۳۰*۱۸۵*۱۵۸ فیلتر هوا لودرچینی ZL60  (درونی) ۳۷۷ ch/F AF25277
۲۱ ۳۰۴*۲۶۰*۱۵٫۳ فیلتر هوا لودرکوماتسو  W90  (بیرونی) ۲۱۴ ch/F P131348
۲۲ ۲۵۴*۱۵۱*۱۲۳ فیلتر هوا لودرکوماتسو W90  (درونی) ۲۱۵ ch/F P131336
۲۳ ۴۰۶*۲۶۰*۱۵۳ فیلتر هوا لودرکوماتسو W120 /هپکو ۵۴۰ (بیرونی) ۲۱۶ ch/F P131397
۲۴ ۳۵۵*۱۵۱*۱۲۳ فیلتر هوا لودرکوماتسو W120 /هپکو ۵۴۰ (درونی) ۲۱۷ ch/F P131337
۲۵ ۴۵۷*۲۳۰*۱۴۵ فیلتر هوا لودرکوماتسو W420 /WA400 (بیرونی) ۲۱۸ ch/F P181070
۲۶ ۴۳۰*۱۴۲*۱۱۵ فیلتر هوا لودرکوماتسو W420 /WA400 (درونی) ۲۱۹ ch/F P124046
۲۷ ۳۷۸*۲۷۳*۱۶۴ فیلتر هوا لودرکوماتسو WA470 (بیرونی) ۲۲۰ ch/F P134353
۲۸ ۳۵۲*۱۶۱*۱۳۱ فیلتر هوا لودرکوماتسو WA470 (درونی) ۲۲۱ ch/F P134354
۲۹ ۴۵۵*۳۵*۲۱ فیلتر هوا لودرکوماتسو ۲۶۰/ درمن(بیرونی) ۲۳۲ ch/F P181039
۳۰ ۴۳*۲۲*۱۹ فیلتر هوا لودرکوماتسو ۲۶۰/ درمن (درونی) ۲۳۳ ch/F P114931
۳۱ ۳۰۲*۲۳۵*۱۲۳ فیلتر هوا لودرکوماتسو ۹۲۰ (بیرونی) ۲۵۹ ch/F P181103
۳۲ ۳۰۰*۱۲۱*۹۳ فیلتر هوا لودرکوماتسو ۹۲۰ (درونی) ۲۶۰ ch/F P158661
۳۳ ۳۳۰*۲۳۵*۱۲۲ فیلتر هوا لودر FR15 فیات آلیس و کاوازاکی ۸۰(بیرونی) ۲۴۶ ch/F AF418
۳۴ ۳۳۰*۱۱۸*۸۸ فیلتر هوا لودر FR15 فیات آلیس و کاوازاکی ۸۰(درونی) ۲۴۷ ch/F AF490M
۳۵ ۴۰۵*۲۸۰*۱۷۰ فیلتر هوا لودرFR20 فیات آلیس و کاوازاکی۷۰ (بیرونی) ۲۴۸ ch/F P145700
۳۶ ۴۰۵*۱۶۳*۱۳۷ فیلتر هوا لودرFR20 فیات آلیس و کاوازاکی۷۰(درونی) ۲۴۹ ch/F P119372
۳۷ ۵۱۲*۲۸۰*۱۵۰ فیلتر هوا لودر ولوو HL200/L120E/L120D (بیرونی) فومی ۳۲۵ ch/F P777409
۳۸ ۴۹۰*۱۴۳*۱۰۹ فیلتر هوا لودر ولوو HL200/L120E/L120D (درونی) فومی ۳۲۶ ch/F P537877
۳۹ ۳۶۵*۱۹۵*۱۰۵ فیلتر هوا لودرولوو ۴۳۰۰ (بیرونی) ۳۷۸ ch/F C20325/2
۴۰ ۳۵۵*۱۰۲*۹۰ فیلتر هوا لودرولوو ۴۳۰۰ (درونی) ۳۷۹ ch/F CF1000
۴۱ ۳۶٫۸*۲۲٫۵*۱۲ فیلتر هوا لودر هپکو ۴۴۰۰/ ولووL90 (بیرونی) ۲۵۳ ch/F
۴۲ ۳۷٫۵*۱۱*۱۰ فیلتر هوا لودر هپکو ۴۴۰۰/ ولووL90 (درونی) ۲۵۴ ch/F
۴۳ ۵۱*۲۷*۱۱ فیلتر هوا لودرهپکو ۴۵۰۰ / HL150 / ولوو ۴۶۰۰ وL120(بیرونی) ۲۵۵ ch/F
۴۴ ۴۹٫۵*۱۴*۱۱ فیلتر هوا لودرهپکو ۴۵۰۰/ HL150/ ولوو ۴۶۰۰ وL120(درونی) ۲۵۶ ch/F
۴۵ ۳۸۰*۲۳٫۵*۱۲٫۲ فیلتر هوا گریدرکوماتسو R2  ۷۰۵(بیرونی) ۲۲۸ ch/F P145704
۴۶ ۳۸۰*۱۱۸*۸۸ فیلتر هوا گریدرکوماتسو R2  ۷۰۵ (درونی) ۲۲۹ ch/F P145703
۴۷ ۴۰۵*۲۳٫۵*۱۲۲ فیلتر هوا گریدرکوماتسو۷۳۱ /۷۵۱ (بیرونی ) ۲۳۰ ch/F P181090
۴۸ ۴۰۰*۱۱۸*۸۸ فیلتر هوا گریدرکوماتسو۷۳۱ /۷۵۱ (درونی) ۲۳۱ ch/F P119375
۴۹ ۳۸۰*۲۴۰*۱۳۵ فیلتر هوا گریدرکوماتسو ۵۰۵ (بیرونی) ۳۸۰ ch/F P181139
۵۰ ۳۳۰*۱۳۰*۹۷ فیلتر هوا گریدرکوماتسو ۵۰۵ (درونی) ۳۸۱ ch/F P159036
۵۱ ۳۷٫۸*۱۸٫۵*۱۲۰ فیلتر هوا بیل کوماتسو PC200 خط ۵ (بیرونی) ۲۳۴ ch/F
۵۲ ۳۳*۱۱۵*۸۷ فیلتر هوا بیل کوماتسو PC200 خط ۵ (درونی) ۲۳۵ ch/F
۵۳ ۴۴۰*۲۲۰*۱۳۵ فیلتر هوا بیل کوماتسو PC220 خط ۶/DOOSAN300(بیرونی) ۲۳۶ ch/F X006246
۵۴ ۴۰۰*۱۳۳*۱۰۴ فیلتر هوا بیل کوماتسو  PC220 خط ۶/DOOSAN300(درونی) ۲۳۷ ch/F P522452
۵۵ ۴۱۰*۲۰۴*۱۰۸ فیلتر هوا بیل کوماتسو PC200 خط۷/ EC160 (بیرونی) فومی ۲۳۸ ch/F P777638
۵۶ ۴۰۰*۹۷*۸۷ فیلتر هوا بیل کوماتسو PC200 خط۷/ EC160 (درونی) فومی ۲۳۹ ch/F P777639
۵۷ ۴۷۰*۲۳۵*۱۳۰ فیلتر هوا بیل کوماتسو PC220 خط۷ /۸ (بیرونی) فومی ۲۴۰ ch/F P532966
۵۸ ۴۶۰*۱۲۵*۹۷ فیلتر هوا بیل کوماتسو PC220 خط۸/۷ (درونی) فومی ۲۴۱ ch/F P533781
۵۹ ۴۹۰*۲۰۰*۱۳۵ فیلتر هوا بیل  هیوندا ۱۷۰ / ۲۱۰ (بیرونی) ۲۴۲ ch/F ۱۱EM21041
۶۰ ۴۷۵*۱۳۳*۱۰۵ فیلتر هوا بیل  هیوندا ۱۷۰/ ۲۱۰ (بیرونی) ۲۴۳ ch/F ۱۱EM21051
۶۱ ۴۸۷*۲۷۵*۱۶۵ فیلتر هوا بیل هیوندا ۳۲۰ (بیرونی) ۲۴۴ ch/F
۶۲ ۴۷۸*۱۶۴*۱۳۵ فیلتر هوا بیل  هیوندا ۳۲۰ (درونی) ۲۴۵ ch/F
۶۳ فیلتر هوا بیل هیوندای ۳۳۰ و۴۵۰ (بیرونی) ۳۹۶ ch/F
۶۴ فیلتر هوا بیل هیوندای ۳۳۰ و۴۵۰ (درونی) ۳۹۷ ch/F
۶۵ ۴۰۵*۲۰۰*۱۲۶ فیلتر هوا بیل لیبهر ۹۱۲ (بیرونی) ۲۰۸ ch/F P181064
۶۶ ۴۰۰*۱۱۸*۸۸ فیلتر هوا بیل  لیبهر ۹۱۲ (درونی) ۲۰۹ ch/F P119375
۶۷ ۳۴۰*۱۶۴*۹۰ فیلتر هوا بیل  نیوهلند/ بکهوولووBL71 فومی(بیرونی) ۲۷۶ ch/F P772580
۶۸ ۳۳۵*۷۴*۸۲ فیلتر هوا بیل  نیوهلند/ بکهوولو BL71 فومی (درونی) ۲۷۷ ch/F P829333
۶۹ ۱۳٫۵*۳۸*۸ فیلتر هوا بیل اطلس/ کمپرسوراینگرسورلند ۳۳۱ ch/F
۷۰ ۴۵۷*۳۰۵*۲۰۰ فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D85 155  قدیم (بیرونی) ۲۲۲ ch/F P181002
۷۱ ۴۵۰*۲۳۵*۱۲۲ فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D85 155  قدیم (درونی) ۲۲۳ ch/F P119372
۷۲ ۴۵۷*۳۰۵*۲۰۰ فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D155ج با لبه/ D355 (بیرونی) ۲۲۴ ch/F X006244
۷۳ ۴۵۰*۱۸۵*۱۵۷ فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D155ج با لبه/ D355 (درونی) ۲۲۵ ch/F P1193372
۷۴ ۳۸۰*۲۴۰*۱۳٫۵ فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D60/65 / گریدر ۵۰۵(بیرونی) ۲۲۶ ch/F P181139
۷۵ ۳۳۰*۱۳۰*۹٫۷ فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D60/65 / گریدر ۵۰۵(درونی) ۲۲۷ ch/F P159036
۷۶ ۵۱٫۲*۱۸۰*۳۱۰ فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D155A2(بیرونی) فومی ۳۳۴ ch/F P777869
۷۷ ۴۹۸*۱۷۸*۱۴۶ فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D155A2(درونی) فومی ۳۳۵ ch/F P777869
۷۸ فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلارD7 (بیرونی) ۲۵۷ ch/F
۷۹ فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلارD7 (درونی) ۲۵۸ ch/F
۸۰ ۳۳۰*۲۹۰*۲۰۷ فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلار D8K (بیرونی) ۲۶۱ ch/F P181118
۸۱ ۳۳۵*۲۶۰*۱۵۵ فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلار D8K (درونی) ۲۶۲ ch/F P158670
۸۲ ۳۸۰*۳۱۸*۲۴۰ فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلار D9N  (بیرونی) ۲۶۳ ch/F P181120
۸۳ ۳۸۷*۲۲۰*۱۷۸ فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلار D9N  (درونی) ۲۶۴ ch/F P158675
۸۴ ۴۰۳*۳۰۵*۲۰۰ فیلتر هوا بلدوزر اینتر ناش ۴۰ سانتی  TD25 (بیرونی) ۲۷۸ ch/F P181041
۸۵ ۳۶۳*۱۹۷*۱۶۸ فیلتر هوا بلدوزر اینتر ناش ۴۰ سانتی  TD25 (درونی) ۲۷۹ ch/F P119370
۸۶ ۴۵۳*۳۰۵*۲۰۰ فیلتر هوا بلدوزر اینتر ناش ۴۵ سانتی  TD25 (بیرونی) ۲۸۲ ch/F P31343
۸۷ ۴۱۳*۱۹۷*۱۶۸ فیلتر هوا بلدوزر اینتر ناش ۴۵ سانتی TD25  (درونی) ۲۸۳ ch/F P122425
۸۸ ۳۹۵*۲۱۰*۱۳۰ فیلتر هوا بلدوزر شانتوئی  (بیرونی) ۳۵۴ ch/F
۸۹ ۳۷۳*۱۱۷*۹۰ فیلتر هوا بلدوزر شانتوئی  (درونی) ۳۵۵ ch/F
۹۰ فیلتر هوا موتور زمینی کمنز۶۱ سانتی (بیرونی) ۲۶۷ ch/F
۹۱ فیلتر هوا موتور زمینی کمنز۶۱ سانتی (درونی) ۲۶۸ ch/F
۹۲ فیلتر هوا موتور دویتس (بیرونی) ۳۲۷ ch/F
۹۳ فیلتر هوا موتور دویتس (درونی) ۳۲۸ ch/F
۹۴ ۳۰۰*۱۵٫۵*۹۰ فیلتر هوا  پرکینز ۶ سیلندر ۳۰ سانتی ۲۶۹ ch/F
۹۵ ۲۸۰*۱۳۳*۷۴ فیلتر هوا پرکینز ۴ سیلندر ۲۸ سانتی ۲۷۰ ch/F
۹۶ ۳۳۰*۱۵۵*۹۰ فیلتر هوا پرکینز ۳۳ سانتی ۲۷۱ ch/F
۹۷ ۳۸۰*۱۵۵*۸۶ فیلتر هوا پرکینز ۳۸ سانتی ۲۷۲ ch/F
۹۸ ۱۹٫۵*۲۲٫۵*۱۱۹ فیلتر هوا کمپرسور تورنادو ۶۰ ۲۷۳ ch/F
۹۹ فیلتر هوا کمپرسور ۱۷۰ ۲۷۴ ch/F
۱۰۰ ۳۳۰*۲۰*۸٫۹ فیلتر هوا کمپرسور CV160 ۲۷۵ ch/F
۱۰۱ ۳۸۰*۱۵۵*۸۹ فیلتر هوا کمپرسور P375  (بیرونی) ۳۸۲ ch/F P181059
۱۰۲ ۴۵۸*۳۰۰*۱۹۵ فیلتر هوا کمپرسوراینگرسورلند ۹۰۰وXP750 (بیرونی) ۳۸۸ ch/F C30850/2
۱۰۳ فیلتر هوا  کمپرسوراینگرسورلند ۹۰۰وXP750 (درونی) ۳۸۹ ch/F CF1600
۱۰۴ ۵۶٫۶*۲۷٫۷*۱۴٫۵ فیلتر هوا کمباین نیوهلند فومی (بیرونی) ۳۵۱ ch/F AF26214
۱۰۵ ۵۴٫۶*۱۴*۱۱ فیلتر هوا کمباین نیوهلند  فومی (درونی) ۳۵۲ ch/F AF26215
۱۰۶ ۳۳*۱۴٫۵*۸۳ فیلتر هوا تراکتورسوپردارترکیه MF299 (بیرونی) ۳۲۷ ch/F
۱۰۷ فیلتر هوا تراکتورسوپردارترکیه MF299 (درونی) ۳۲۸ ch/F
۱۰۸ ۳۷۲*۱۰۵*۷۴ فیلتر هوا کمپرسورp375(درونی) ۳۸۳ ch/F
۱۰۹ ۴۸۳*۲۴۰*۱۳۴ فیلتر هوا کمپرسوراطلس AX435(بیرونی) ۳۸۴ ch/F
۱۱۰ ۲۷۲*۱۷۶*۹۰ فیلتر هوا تراکتور مسی فرگوسن ۳۹۹ (بیرونی) ۲۵۰ ch/F P771590
۱۱۱ ۲۲۵*۸۵*۷۲ فیلتر هوا تراکتور مسی فرگوسن ۳۹۹ (درونی) ۲۵۱ ch/F P770735
۱۱۲ ۲۷۷*۲۱۳*۱۴۵ فیلتر هوا غلطک هپکو CA25 ۲۵۲ ch/F P182071
۱۱۳ ۳۳۰*۲۳۰*۱۵۵ فیلتر هوا جرثقیل هینو ۳۵۳ ch/F
۱۱۴ ۲۶۸*۱۸۰*۹۰ فیلتر هوا لیفتراک کوماتسو۱۰تن (بیرونی) ۲۸۴ ch/F P771590
۱۱۵ ۲۲۷*۸۵*۷۰ فیلتر هوا  لیفتراک کوماتسو۱۰تن (درونی) ۲۸۵ ch/F P770735
۱۱۶ فیلتر هوا  لیفتراک کوماتسو۵ تن  (بیرونی) ۲۸۶ ch/F
۱۱۷ فیلتر هوا  لیفتراک کوماتسو۵ تن (درونی) ۲۸۷ ch/F
۱۱۸ ۲۳*۱۳ فیلتر هوا  لیفتراک آریا ۳۲۱ ch/F
۱۱۹ ۲۵٫۵*۱۲٫۵*۸٫۵ فیلتر هوا  لیفتراک دوسان(بیرونی) ۲۸۸ ch/F
۱۲۰ ۲۳٫۳*۸٫۳*۶٫۹ فیلتر هوا  لیفتراک دوسان(درونی) ۲۸۹ ch/F
۱۲۱ ۳۰٫۳*۱۲٫۵*۸٫۵ فیلتر هوا لیفتراک کلارک (بیرونی) فومی ۳۱۷ ch/F
۱۲۲ ۲۸*۸*۷٫۴ فیلتر هوا  لیفتراک کلارک (درونی)فومی ۳۱۸ ch/F
۱۲۳ ۲۷۰*۱۴۰*۸۰ فیلتر هوا لیفتراک تویوتا ۶FD18 ۳۹۱ ch/F P827655
۱۲۴ ۳۰۲*۱۵۵*۸۹ فیلتر هوا  لیفتراک سهند SD (بیرونی) ۳۹۲ ch/F P181054
۱۲۵ ۲۸۷*۱۰۵*۷۴ فیلتر هوا  لیفتراک سهند SD (درونی) ۳۹۳ ch/F P131394
۱۲۶ ۳۴۰*۱۶۴*۹۰ فیلتر هوا لیفتراک ۵ تن سپاهان (بیرونی) ۳۹۴ ch/F P772580
۱۲۷ ۳۳۵*۷۴*۸۲ فیلتر هوا  لیفتراک ۵ تن سپاهان (درونی) ۳۹۵ ch/F P829333
۱۲۸ ۱۳*۲۸ فیلتر هوا  تویوتا Hice بنزینی ۲۹۱ ch/F
۱۲۹ ۱۳*۲۸ فیلتر هوا  تویوتا Hice گازوئیلی ۲۹۲ ch/F
۱۳۰ فیلتر هوا کابین رنگ کوره ای (درابعاد مختلف) ۲۹۳ ch/F

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید