لیست فیلتر های آبگیر و گازوئیل یونیک

0
36
 یونیک فیلتر 
لیست فیلتر های آبگیر و گازوئیل یونیک
ردیفکدفنی یونیککد فنی اصلیشرح کالاتعداد در کارتنقیمت با ارزش افزوده
1USF 0021FF 5255فیلتر گازوئیل مینی بوس هیوندای کروز24تماس بگیرید
2USF 0029FF 172فیلتر گازوئیل اولیه ماک16تماس بگیرید
3USF 0031FF 171فیلتر گازوئیل ثانویه ماک16تماس بگیرید
4USF 0034FS 1251فیلتر گازوئیل 10N شیردار ولوو، تراکتور مسی فرگوسن 285 )شیرتخلیه(24تماس بگیرید
5USF 0034AFS 1251 فیلتر گازوئیل نیو تراکتور مسی فرگوسن 285-485 )NEW( )شیر تخلیه(40تماس بگیرید
6USF 0035FF 5039فیلتر گازوئیل ایویکو 33024تماس بگیرید
7USF 0045FF 185فیلتر گازوئیل کاترپیلار، کمنز24تماس بگیرید
8USF 0054FF 214فیلتر آبگیر گازوئیل شیردار هوو، کامیونت فوتون، بادسان، 300D ، 24تماس بگیرید
BMC )دوپله با شیرتخلیه(تماس بگیرید
9USF 0066FS 1280فیلتر آبگیر گازوئیل بیل کیس، کمنز، کاویان، 300T375 ، D، کوماتسو 24تماس بگیرید
)شیرتخلیه(تماس بگیرید
10USF0067FF 4070فیلتر گازوئیل داف بلند16تماس بگیرید
11USF 00721763776فیلتر گازوئیل اتوبوس اسکانیا24تماس بگیرید
12USF 0073BFF 5018فیلتر گازوئیل هوو، بیل کوماتسو 7/220 6 PC ، ولوو 12N10،N ، اسکانیا، کاویان، کمنز، دوئیتس، لیبهر،هوو40تماس بگیرید
13USF 008220879812فیلتر آبگیر گازوئیل 500FH13 ،FH)شیشه خور(،رنوT16تماس بگیرید
14USF 0086FS 1212فیلتر آبگیر گازوئیل کوماتسو 155، کاترپیلار93616تماس بگیرید
15USF 0087FF 222فیلتر گازوئیل ماک جدید12تماس بگیرید
16USF 0105FF 5688فیلتر گازوئیل کامیون 7C&C ، A16تماس بگیرید
17USF 01218-94414796-3فیلتر گازوئیل ایسوزو NKR24تماس بگیرید
18USF 01248-98036654-4فیلتر گازوئیل ایسوزو NPR24تماس بگیرید
19USF 0125FF 5367فیلتر گازوئیل گریدر میتسوبیشی 530, 500 MG و هیوندا 380 و هیتاچی24تماس بگیرید
20USF 0143FF 216فیلتر گازوئیل ولوو 4400-450024تماس بگیرید
21USF 0144A4570920001KZفیلتر آبگیر گازوئیل اتوبوس بنز 457 با شیر تخلیه16تماس بگیرید
22USF 0145A4570920001KZفیلترآبگیرگازوئیل اتوبوس بنز 45716تماس بگیرید
23USF 02138193841فیلتر گازوئیل اتوبوس ولوو 7B و 12B ، رنو میدلام16تماس بگیرید
24USF 14341518512فیلتر آبّگیر گازوئیل اسکانیا و ایسوزو )شیشه خور(16تماس بگیرید
25USF 14358159975فیلتر آبگیر گازوئیل ولوو قدیم )چاق (،شیلر،تایگر16تماس بگیرید
26USF 144120514654فیلتر آبگیر گازوئیل FH )بدون شیشه(24تماس بگیرید
27USF 1441C20514654فیلتر آبگیرگازوئیل 12FH )شیشه خور(24تماس بگیرید
28USF 144220514654فیلتر آبگیر گازوئیل FH )با شیر تخلیه(16تماس بگیرید
29USF 1443-120976003فیلتر گازوئیل ولوو 12FH13-FH ، رنو پریمیوم، فاو، C&C جدید، دافران )داخل پلاستیکی(12تماس بگیرید
30USF 1446FF5987فیلتر گازوئیل ولوو 500FH ، رنو یورو618تماس بگیرید
31USF 14515.01E+09فیلتر گازوئیل رنومیدلام، کاوه24تماس بگیرید
32 USF 14522994048فیلتر گازوئیل ایویکو استرالیس24تماس بگیرید
33USF 1454FF42128NNفیلتر گازوئیل ولوو 500FH ، رنوT)بلند(16تماس بگیرید
34USF 1466FF 5488فیلتر گازوئیل البرز جدید24تماس بگیرید
35USF 14702992662فیلتر آبگیر گازوئیل ایویکو 330-440، استرالیس16تماس بگیرید
36USF 147711-9342فیلتر گازوئیل یخچال ترموکینگ24تماس بگیرید
37USF 1450FS19753فیلتر آبگیر گازوئیل C&C، ولوو پنتا، دافران12تماس بگیرید
38USF 1484FF 5284فیلتر گازوئیل ایویکو 440-380-720، بادسان24تماس بگیرید
39USF 1498A0004771302فیلتر آبگیر گازوئیل آکسور-اکتروس-آتگو )شیشه خور(12تماس بگیرید
40USF 1499A0004771302فیلتر آبّگیر گازوئیل آکسور-اکتروس-آتگو )بدون شیشه(12تماس بگیرید
41USF 1551FS20197آبگیرگازوئیل اولیه فاو 6J12تماس بگیرید
42USF 1552FS20198آبگیرگازوئیل ثانویه فاو 6J12تماس بگیرید
43USF 1555FS 53041NNفیلترآبگیرگازوئیل امپاور، فوتون کشنده 430 و46012تماس بگیرید
44USF 1556PL420فیلتر آبگیر گازوئیل هوو، فراز، فاو،C&C )بدون شیشه(12تماس بگیرید
45USF 1556CPL420فیلتر آبگیر گازوئیل هوو، فراز، فاو، C&C )با شیشه(12تماس بگیرید
46USF 1557PL421فیلتر آبگیر گازوئیل داف یورو 5 و 6 )با کاغذ مخصوص(12تماس بگیرید
47USF 1558FS 20157فیلتر آبگیر گازوئیل سیتراک12تماس بگیرید
48USF 1566FF 5485فیلتر گازوئیل ایویکو یورو کارگو، دانگ فنگ 270 و کاویان 10916تماس بگیرید
49USF 164521764964فیلتر آبگیرگازوئیل 500FH ،رنوT )یورو6(12تماس بگیرید
50USF 1978FS 19789فیلتر آبگیر گازوئیل دانگ فنگ KX ، مرسدس بنز ، اسکانیا )شیر تخلیه(12تماس بگیرید
51USF 1992FS 19922فیلتر آبگیر گازوئیل دانگ فنگ )بدون شیشه(12تماس بگیرید
52USF 1992CFS 19922فیلتر آبگیر گازوئیل دانگ فنگ با شیشه12تماس بگیرید
53USF 2021FS20217فیلتر آبگیر گازوئیل جک12تماس بگیرید
54UEF 3296FF 167Aفیلتر گازوئیل تراکتور رومانی، تراکتور مسی فرگوسن 399 )کوتاه(60تماس بگیرید
55USF 3624FS 36247فیلتر آبگیر گازوئیل دانگ فنگ شیردار)با شیرتخلیه(16تماس بگیرید
56USF 3626R90T-PHC-B1فیلتر آبگیر گازوئیل الوند جدید16تماس بگیرید
57UEF 3796FF 4052فیلتر گازوئیل تراکتورمسی فرگوسن 399 )بلند(40تماس بگیرید
58USF 40403.195E+09فیلتر گازوئیل بیل مکانیکی هیوندا موتور H24تماس بگیرید
59USF 5687FF5687فیلتر گازوئیل KX16تماس بگیرید
60USF 5706FF 5706فیلتر گازوئیل کامیونت الوند، جک، تایگر، شیلر16تماس بگیرید
61USF 6313FF 63013فیلتر گازوئیل فوتون کشنده16تماس بگیرید
62UEF 3105FF 146فیلتر گازوئیل کاغذی خاور808-608 و مینی بوس بنز 30960تماس بگیرید
63UEF 3106FF 4141فیلتر گازوئیل نمدی خاور808-608 و مینی بوس بنز 30960تماس بگیرید
64UEF 3108FF 147فیلتر گازوئیل کاغذی بنز مایلر، 302-355، آمیکو، هوو24تماس بگیرید
65UEF 3109FF 4033فیلتر گازوئیل نمدی بنزمایلر، 302-355، آمیکو، هوو24تماس بگیرید
66UEF 1059PU 1059فیلتر گازوئیل اتوبوس مان )یاوران خودرو ( سیتراک24تماس بگیرید
67UEF 2019FS 20019فیلتر آبگیر گازوئیل کامیونت جک16تماس بگیرید
68UEF 3308FF5764فیلترگازوئیل تویوتا هایلوکس و هایس دیزلی؛ ایسوزو 3 تن32تماس بگیرید
69UEF 33108-98037011-0فیلتر گازوئیل ایسوزو 700P24تماس بگیرید
70UEF 3317FF5064فیلتر سوخت نمدی ایویکو 33024تماس بگیرید
71UEF 3317AFF5064فیلتر سوخت نمدی ایویکو 330 با پوسته16تماس بگیرید
72UEF 3329FF5481فیلتر گازوئیل کامیون مان 460 , 480TG16تماس بگیرید
73UEF 3330E500KPD36فیلتر گازوئیل بنزآکسور-اکتروس- اتوبوس بنز457C16تماس بگیرید
74UEF 3332E52KPD36فیلتر گازوئیل بنز آتگو24تماس بگیرید
75UEF 3333PM2020فیلتر آبگیرگازوئیل راکور،فوتون کشنده 420،4409تماس بگیرید
76UEF 3346PFS19605فیلتر آبگیر کتابی مان )چهارگوش(36تماس بگیرید
77UEF 33731873018فیلتر گازوئیل اسکانیا )کاغذی(16تماس بگیرید
78UEF 3373A1873016فیلتر گازوئیل اسکانیا )داخل اسپیرال پلاستیک(16تماس بگیرید
79UEF 3391FF 269فیلتر گازوئیل هیتاچی )بلند(16تماس بگیرید
80UEF 3392FF 5786فیلتر گازوئیل هیتاچی )متوسط(24تماس بگیرید
81UEF 3393FF 5795فیلتر گازوئیل هیتاچی )کوتاه(24تماس بگیرید
82UEF 3397FF 5769فیلتر گازوئیل اتوبوس ولوو 7B، رنو 280 )کراکس(16تماس بگیرید
83UEF 35052003505فیلتر گازوئیل اتوبوس درسا، مارال، کشنده 450R )دوقلو(12تماس بگیرید
84UEF 3700PU966/1Xفیلتر گازوئیل کامیون داف XF12تماس بگیرید
85UEF 37202277128فیلتر گازوئیل داف یورو6 )کوتاه(12تماس بگیرید
86UEF 37211852006فیلتر گازوئیل داف یورو6 )بلند(12تماس بگیرید
87UEF 55045335504فیلتر گازوئیل فوتون کشنده 430،460، امپاور24تماس بگیرید
88UEF 5066MC5066فیلتر آبگیر فورس24تماس بگیرید
89UEF 6346FF63046فیلتر گازوئیل فوتون کشنده یورو4، دیما16تماس بگیرید
90USF 1640FS36235فیلتر آبگیرگازوئیل دایون,7A12تماس بگیرید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.